INFORMACJE

PLAN PODZIAŁU spółki
TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąW załączniku znajduje się PLAN PODZIAŁU spółki TNS Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Niniejszy Plan Podziału został sporządzony 20 grudnia 2023 roku przez TNS Spółka z
ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku – VII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000187778.

Stosownie do treści art. 533 i następnych ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks Spółek
Handlowych (Dz.U.2022.1467 ze zm.) (zwanej dalej również jako „KSH”) w związku z
zamiarem dokonania podziału Spółki Dzielonej przez wydzielenie na zasadach określonych
w Planie Podziału, Zarząd Spółki Dzielonej sporządził i przyjął uchwałą nr 1 z dnia 21.
grudnia 2023 roku niniejszy Plan Podziału.

Istotą planowanego podziału TNS Sp. z o.o. jest dokonanie tego podziału w trybie art. 529 §
1 pkt 4 KSH, poprzez wydzielenie z TNS Sp. z o.o. nowej spółki działającej pod firmą TNS
Investment Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (zwanej dalej Spółką Nowo
Zawiązaną), tj. pozostawienie części majątku (zorganizowanej części przedsiębiorstwa) TNS
Sp. z o.o. w tej spółce oraz przeniesienie części majątku (zorganizowanej części
przedsiębiorstwa) Spółki Dzielonej na Spółkę Nowo Zawiązaną.

Załącznik z pełną treścią PLANU PODZIAŁU


Maszyny tynkarskie i posadzkarskie